Elektroniczna wersja deklaracji PCC-3

Oprócz standardowych form dostarczania deklaracji PCC-3 do Urzędu Skarbowego, od 2012 r. możliwe jest korzystanie z jeszcze jednej, dodatkowej metody. Otóż dozwolone jest, by PCC-3 doręczać za pomocą sieci internet z pominięciem e-podpisu. Podatnik może zatem wypełnić i wysłać druk podpisując go 5 danymi, które definiują go przed Urzędem Skarbowym.
Elektroniczna wersja PCC-3 bez e-podpisu dotyczy wyłącznie deklaracji złożonych, lub które powinny być złożone po 31 grudnia 2011 r. Decydującym nie jest moment powstania obowiązku podatkowego (czyli moment, od którego liczy się czas do zapłaty podatku), lecz to, że deklaracja wynikająca z danej czynności złożona została lub może być złożona w roku 2012 lub później.

Przykład

Podatnik dokonał transakcji kupna motocykla za 3000 zł 30 grudnia 2013 r. Obowiązek złożenia PCC-3 występuje w 2014 r. (14 dni po dokonaniu transakcji. Możliwe jest zatem wysłanie lub korekta złożonej deklaracji w formie elektronicznej.

Datą złożenia deklaracji złożonej przez internet bez korzystania z e-podpisu jest dzień, w którym podatnik uzyskał UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). Po wysyłce podatnik otrzyma numer referencyjny lub też wskazany zostanie numer błędu, który został wygenerowany automatycznie przez system po przesłaniu deklaracji podatnika. Numer błędy będzie podstawą, by odnaleźć przyczynę odrzucenia deklaracji przez system e-deklaracji. Numer 200 to weryfikacja pozytywna,  na podstawie której podatnik otrzymuje numer referencyjny, będący następnie podstawą przekazania mu UPO. 
Deklarację PCC-3 przez internet złożyć mogą wyłącznie osoby fizyczne. Z formy uproszczonej – czyli bez e-podpisu, nie mogą korzystać zatem podmioty będące spółkami prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia ale również spółki osobowe – cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna.
Pozostałe podmioty, które nie mogą składać PCC-3 podpisując deklarację podanymi poniżej danymi – również mają możliwość składać druk przez internet. Korzystać muszą jednak z e-podpisu (bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu).
Istotą procedury jest opatrzenie deklaracji dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych danymi podatnika, które zapewniają jego zidentyfikowanie przed organem podatkowym. Dane te wynikają m. in. z deklaracji rocznych na podatek dochodowy.

Żeby wysłać PCC-3 przez internet, musisz podać w deklaracji:

 • identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL,
 • imię (pierwsze),
 • nazwisko,
 • data urodzenia,
 • kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszym niż rok, w którym są składane deklaracje albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku wymienionych. 

Uwaga – zwrot „kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszym niż rok”, w którym są składane deklaracje PCC-3 – oznacza, że będzie to deklaracja roczna złożona rok wcześniej, a dotycząca rozliczenia za 2 lata wstecz. Przykładowo – składając deklarację PCC-3 w roku 2014 użyć należy danych identyfikacyjnych z roku 2012, wynikających z zeznania złożonego w 2013 r. za rok 2012.

Do podpisania PCC-3 w 2014 r. korzystać należy z kwoty wskazanej w :

 • pozycji o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2012 (PIT-28),
 • pozycji o  wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w  roku podatkowym 2012 (PIT-36) albo kwotę z poz. 127, jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2012 występuje jako małżonek,
 • pozycji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2012 (PIT-36L),
 • pozycji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2012 (PIT 37) albo kwotę z poz. 89, jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2012 występuje jako małżonek,
 • pozycji o  wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w  roku podatkowym 2012 (PIT 38),
 • pozycji o  wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w  roku podatkowym 2012 (PIT 39),
 • z rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym 2012 (PIT-40),
 • z rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy 2012 (PIT-40A).

W przypadku, gdy podatnik posiadał w 2012 r. (lub odpowiednio w następnych latach) kilka różnych deklaracji podatkowych – np. PIT-36 i PIT-28 – kwot nie sumuje – właściwym będzie podanie jednej z tych kwot.
Nie ma znaczenia, czy PCC-3 dotyczyć będzie stanu zaistniałego w roku poprzedzającym jego złożenie, czy też zdarzenie i deklaracja składane są w tym samym roku. Użyć należy danych identyfikacyjnych dotyczących przychodu wskazanych w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszym niż rok złożenia PCC-3 lub wartość „0”.

Pozostałe dane identyfikacyjne – NIP, PESEL, imię, nazwisko – musi być aktualne na dzień złożenia deklaracji PCC-3, a nie na dzień wykazywania przychodów dwa lata wstecz. Przy tych danych należy posługiwać się zasadą, że organ skarbowy identyfikuje nas przekazanymi mu informacjami zaktualizowanymi.

W przypadku, gdy PCC-3 składany jest przez przedstawiciela lub pełnomocnika, podpis pod deklaracją musi być opatrzny danymi tej osoby. Przed złożeniem druku za pośrednictwem pośrednika należy obowiązkowo złożyć standardową metodą druk UPL-1. Złożyć go można bezpośrednio w urzędzie, wysyłając pocztą lub też elektronicznie – jednak podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym (e-podpisem). Co istotne – ani złożenie druku, ani późniejsze korzystanie z  pełnomocnictwa do deklaracji PCC-3 w formie elektronicznej nie spowoduje obowiązku zapłaty opłaty skarbowej. Natomiast tradycyjna forma złożenia PCC-3 za pośrednikiem osoby trzeciej będzie z reguły zmuszała do zapłaty 17 zł opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. Wzór pełnomocnictwa – UPL-1 oraz wzór odwołania pełnomocnictwa dostępny jest w rozporządzeniu z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa (Dz. U. 2011, nr 286, poz. 1681).

Oprócz składania deklaracji PCC-3 w formie elektronicznej bez użycia e-podpisu, możliwe jest również w tej formie złożenie korekty tej deklaracji. Stosować należy zasadę, że korekta może dotyczyć wyłącznie tych deklaracji, które należało złożyć po 31 grudnia 2011 r. Wcześniejsze deklaracje korygować należy korzystając z wcześniejszych form doręczenia.