Elektroniczna wersja deklaracji PCC-3

Możliwa jest przekazanie deklaracji PCC-3:

 • w formie drukowanej, dostarczanej do urzedu skarbowego osobiście lub listem poleconym,
 • za pomocą sieci internet na skrzynke podawczą urzędu skarbowego (e-deklaracja) z pominięciem e-podpisu. Podatnik może zatem wypełnić i wysłać druk podpisując go 5 danymi, które definiują go przed Urzędem Skarbowym.
 • za pomocą sieci internet na skrzynkę podawczą urzędu skarbowego (e-deklaracja) z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego.

Datą złożenia deklaracji złożonej przez internet jest dzień, w którym podatnik uzyskał UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) potwierdzające przyjęcie deklaracji (status 200). Po wysyłce podatnik otrzyma numer referencyjny lub też wskazany zostanie numer błędu, który został wygenerowany automatycznie przez system po przesłaniu deklaracji podatnika. Numer błędy będzie podstawą, by odnaleźć przyczynę odrzucenia deklaracji przez system e-deklaracji. Numer 200 to weryfikacja pozytywna,  na podstawie której podatnik otrzymuje numer referencyjny, będący następnie podstawą przekazania mu UPO.

Deklarację PCC-3 przez internet podpisanej danymi weryfikującymi złożyć mogą wyłącznie osoby fizyczne. Z formy uproszczonej – czyli bez e-podpisu, nie mogą korzystać zatem podmioty będące spółkami prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia ale również spółki osobowe – cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna.

Uruchom program fillUp online i rozlicz PCC-3 
W programie fillup wygodnie przygotujesz, zweryfikujesz i wyślesz online e-deklaracje PCC-3 do urzędu skarbowego. W aplikacji fillup przygotujesz ponad 6 600 aktualnych druków: formularzy, deklaracji i e-deklaracji, plików JPK ale także wzory umów, pism, wniosków, podań, zaświadczeń, oświadczeń, zawiadomień, wezwań, pozwów, not, arkuszy, ewidencji, rejestrów, raportów, rachunków czy faktur. 
Uruchom program fillUp i wyślij e-deklarację PCC-3 online »

Pozostałe podmioty, które nie mogą składać PCC-3 podpisując deklarację podanymi poniżej danymi – również mają możliwość składać druk przez internet. Korzystać muszą jednak z podpisu kwalifikowanego (e-podpisu)

Żeby wysłać PCC-3 przez internet bez uzycia podpisu kwalifikowanego, musisz podać w deklaracji:

 • identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL,
 • imię (pierwsze),
 • nazwisko,
 • data urodzenia,
 • kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszym niż rok, w którym są składane deklaracje albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku wymienionych. 

Uwaga – zwrot „kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszym niż rok”, w którym są składane deklaracje PCC-3 – oznacza, że będzie to deklaracja roczna złożona rok wcześniej, a dotycząca rozliczenia za 2 lata wstecz. Przykładowo – składając deklarację PCC-3 w roku 2023 użyć należy danych autoryzujących za rok 2021, wynikających z rocznego zeznania PIT złożonego w 2022 r. za rok 2021.

Do podpisania PCC-3 w 2023 r. korzystać należy z kwoty przychodu wskazanego za 2021 r. w jednej z niniejszych pozycji:

 • PIT-28 (24) - poz. 50
 • PIT-36 (29) - pole 125 ( lub poz. 61, lub 63, lub 65), albo pole 187 (lub poz. 62, lub 64 lub 66), jeżeli jesteś rozliczony jako małżonek,
 • PIT-36L (18) - poz. 21 lub poz. 26,
 • PIT-37 (28) - pole 72 (lub poz. 36, lub 38, lub 40), albo pole 106 (lub poz. 37, lub 39, lub 41), jeżeli jesteś rozliczony jako małżonek
 • PIT-38 (15) - poz. 24,
 • PIT-39 (11) - poz. 20,
 • PIT-40A (20)- poz. 36.

W przypadku, gdy podatnik posiadał kilka różnych deklaracji podatkowych – np. PIT-36 i PIT-28 – kwot nie sumuje – właściwym będzie podanie jednej z tych kwot. Nie ma znaczenia, czy PCC-3 dotyczyć będzie stanu zaistniałego w roku poprzedzającym jego złożenie, czy też zdarzenie i deklaracja składane są w tym samym roku. Użyć należy danych identyfikacyjnych dotyczących przychodu wskazanych w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszym niż rok złożenia PCC-3 lub wartość „0”.

Pozostałe dane identyfikacyjne – NIP, PESEL, imię, nazwisko – musi być aktualne na dzień złożenia deklaracji PCC-3, a nie na dzień wykazywania przychodów dwa lata wstecz. Przy tych danych należy posługiwać się zasadą, że organ skarbowy identyfikuje nas przekazanymi mu informacjami zaktualizowanymi.

W przypadku, gdy PCC-3 składany jest przez przedstawiciela lub pełnomocnika, podpis pod deklaracją musi być opatrzony danymi tej osoby. Przed złożeniem druku za pośrednictwem pośrednika należy obowiązkowo złożyć standardową metodą druk UPL-1. Złożyć go można bezpośrednio w urzędzie, wysyłając pocztą lub też elektronicznie – jednak podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym (e-podpisem). Co istotne – ani złożenie druku, ani późniejsze korzystanie z  pełnomocnictwa do deklaracji PCC-3 w formie elektronicznej nie spowoduje obowiązku zapłaty opłaty skarbowej. Natomiast tradycyjna forma złożenia PCC-3 za pośrednikiem osoby trzeciej będzie z reguły zmuszała do zapłaty 17 zł opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. Wzór pełnomocnictwa – UPL-1 oraz wzór odwołania pełnomocnictwa dostępny jest w rozporządzeniu z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa.

Oprócz składania deklaracji PCC-3 w formie elektronicznej bez użycia e-podpisu, możliwe jest również w tej formie złożenie korekty tej deklaracji.