PCC-3 deklaracja podatku od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy wielu transakcji zawieranych w codziennym życiu. Czasami nawet nie wiedząc o obowiązku rozliczenia się z umowy zapominamy o zgłoszeniu lub dokonujemy go za późno, przez co płacić musimy zbyt wysoką kwotę do urzędów.

Warto zapoznać się z zasadami opodatkowania przed zawarciem konkretnej umowy czy dokonaniem jakiejś czynności. Łatwo można bowiem podatek ograniczyć do minimum lub w ogóle go nie płacić. Wynika to z szerokiego katalogu zwolnień podatkowych jak również z możliwości uniknięcia podatku przez zawarcie umowy na określonych warunkach.

Czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są:

 • rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zatem łatwo wykorzystać zasadę, gdy rzecz nie znajduje się w Polsce, np. zawarcie za granicą umowy sprzedaży samochodu wywiezionego za granicą);
 • rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nie podlega zatem polskiemu podatkowi umowa pożyczki między obywatelami polskimi zawarta w Emiratach Arabskich).
Uruchom program fillUp online i rozlicz PCC-3 
W programie fillup wygodnie przygotujesz, zweryfikujesz i wyślesz online e-deklaracje PCC-3 do urzędu skarbowego. W aplikacji fillup przygotujesz ponad 6 300 aktualnych druków: formularzy, deklaracji i e-deklaracji, plików JPK ale także wzory umów, pism, wniosków, podań, zaświadczeń, oświadczeń, zawiadomień, wezwań, pozwów, not, arkuszy, ewidencji, rejestrów, raportów, rachunków czy faktur. 
Uruchom program fillUp i wyślij e-deklarację PCC-3 online »

Umowa zamiany podlega także podatkowi, jeżeli co najmniej jedna z rzeczy znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jedno z praw majątkowych jest wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku umowy spółki oraz jej zmiany, podlega ona podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

 • w przypadku spółki osobowej - siedziba tej spółki;
 • w przypadku spółki kapitałowej:
  • rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
  • siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Czasami zamiast czynności opodatkowanej można dokonać takiej, która nie znajduje się w grupie czynności opodatkowanych. Przykładowo, czasem zamiast umowy pożyczki możliwa jest wypłata kwoty wekslowej (wykup weksla).

Czynności podlegające opodatkowaniu

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki
 • zmiany umów wymienionych powyżej, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych,(z zastrzeżeniem przenoszenia siedziby spółki lub jej rzeczywistego ośrodka zarządzania spoza terytorium UE),
 • orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, co powyższe czynności cywilnoprawne.

W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się:
 • przy spółce osobowej - wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania
 • przy spółce kapitałowej - podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty;
 • przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej;
 • przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim:
  • rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,
  • siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego
  - także wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego.