PCC-4 Zbiorcza deklaracja - podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatnicy mają pewien zakres dowolności co do metody informowania urzędu skarbowego (deklarowania) o tym, że doszło do czynności opodatkowanej podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Każdą taką czynność mogą zgłosić osobno, w terminie 14 dni od daty, w której powstał obowiązek podatkowy, na druku PCC-3, albo przesunąć termin zgłoszenia i przeprowadzić je łącznie dla wielu czynności na jednym druku PCC-4. W tym przypadku:

  • termin złożenia deklaracji podatkowej mija 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji objętych zgłoszeniem,
  • termin zapłaty podatku od tych transakcji mija 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu transakcji objętych zgłoszeniem.
e-Deklarację PCC-4 wygodnie wypełnisz i wyślesz w fillup online
Zbiorczą e-Deklaracje PCC-4 od wielu czynności cywilnoprawnych przygotujesz i wyślesz w programie fillup, w którym znajdziesz także ponad 6 600 innych e-deklaracji, plików JPK, druków, formularzy oraz wzorów pism i umów. Druk PCC-4 w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź! 
Wyślij elektronicznie PCC-4 do e-deklaracje.gov.pl w fillup online »

Złożenie jednej deklaracji PCC-4 zamiast kilku deklaracji PCC-3 jest możliwe, o ile spełnione są następujące warunki:

  • w miesiącu muszą wystąpić co najmniej 3 transakcje objęte obowiązkiem zgłoszenia ich na deklaracji organom skarbowym (jeśli np. dochodzi do transakcji, gdzie podatek pobiera płatnik - notariusz, to taka czynność nie jest doliczana do zbiorczej ilości pozwalającej na rozliczenie się na PCC-4),
  • wśród tych czynności znajdują się  wyłącznie umowy pożyczki lub umowy sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych – na PCC-4 nie można zgłaszać innych czynności niż te trzy rodzaje,
  • odległość czasowa między tymi czynnościami nie może przekroczyć 14 dni, a więc ostatnia z tych czynności nie może być wykonana później niż 14 dni po dokonaniu pierwszej (termin liczymy od dnia następującego po dniu dokonania pierwszej czynności); w przypadku gdy np. kolejna czwarta czynność wykonana zostanie 15. dnia, podlega ona osobnemu zgłoszeniu na druku PCC-3 lub też – jeśli w ciągu kolejnych 14 dni dojdzie do następnych czynności – to tę czwartą czynność ponownie można zgłosić na odrębnym PCC-4,
  • podatek od całości należy zapłacić łącznie, a więc jednym przelewem obejmującym wszystkie dokonane transakcje.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by część czynności zgłaszać na PCC-3, a część – na PCC-4. Innymi słowy złożenie PCC-4 za dany miesiąc nie zmusza do tego, aby ująć na nim wszystkie transakcje z danego miesiąca. Natomiast po złożeniu PCC-3 nie można skorygować tej deklaracji do zera i ponownie poinformować o transakcji w deklaracji PCC-4. Oznacza to, że złożenie deklaracji PCC-3 niesie za sobą obowiązek zapłaty podatku w terminie 14 dni od daty jej złożenia. Skorygowanie deklaracji i ujęcie transakcji w PCC-4 nie przesuwa terminu rozliczenia podatku do 7 dnia miesiąca kolejnego.

Termin złożenia PCC-4 i termin zapłaty podatku po złożeniu PCC-4

Deklarację PCC-4 składa się w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Termin ten liczyć należy od pierwszej czynności objętej 14 dniowym terminem, w którym składać należy deklarację.

Przykład
Podatnik 25 czerwca dokonał kupna samochodu od osoby fizycznej. Następne samochody kupił 27, 28 i 29 czerwca, a kolejny – 5 lipca. PCC-4 powinien złożyć do 7 lipca i wykazać na tym druku 4 zakupy czerwcowe i jeden lipcowy. Podatnik może również zakup lipcowy ująć w osobnej deklaracji PCC-4 (jeśli do 19 lipca dojdzie do kolejnych dwóch transakcji objętych obowiązkiem zgłoszenia na deklaracji PCC) lub poprzez deklarację PCC-3.

Podatek od wszystkich transakcji objętych zgłoszeniem zapłacić należy w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Termin ten dotyczy obowiązku podatkowego z tytułu przeprowadzenia pierwszej z tych transakcji.

Przykład
We wskazanej wcześniej sytuacji, jeśli podatnik w PCC-4 wykazał transakcje czerwcowe i lipcowe – podatek zapłacić musi do 7 lipca. Jeśli transakcję z 7 lipca zgłosił osobno na PCC-3 – zapłaty dokonać musi w terminie 14 dni od daty transakcji, a jeśli zgłosił ją łącznie z następnymi przeprowadzanymi czynnościami  w kolejnej deklaracji PCC-4 – wówczas zapłaty dokona dopiero do 7 sierpnia.

Załączniki do PCC-4

Zbiorcza deklaracja obejmuje także załączniki PCC-4/A (Informacja o pozostałych podatnikach – które składają osoby będące odpowiedzialne solidarnie za podatek od jednej lub wszystkich czynności cywilnoprawnych objętych zgłoszeniem na deklaracji PCC-4) i PCC-4B (Informacja o wysokości podatku należnego poszczególnym gminom).

Gdy odpowiedzialność solidarna obejmuje tylko jedną transakcję, warto wyszczególnić taką transakcję na odrębnym druku PCC-3. Zgodnie z załącznikiem, kwota na PCC-4 i na załączniku wskazującym osoby odpowiedzialne solidarnie pokrywa się – stąd może istnieć kłopot z prawidłowym wykazaniem właściwej kwoty, za jaką odpowiedzialna jest solidarnie taka osoba trzecia.